Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki

,,OWOC ŁĄCKI KONCENTRATY Sp. z o.o., zwanej dalej „Spółką”, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki oraz przygotowanie pisemnej Opinii z  badania, za lata 2023- 2024, sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U.z 2021r.poz.217 ze zm).

Wymagany termin złożenia Opinii z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023:

 • do dnia 10 maja 2024 r.

Wymagany termin złożenia Opinii z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024:

 • do dnia 10 maja 2025 r.

  

W ramach przeprowadzenia badania Spółka oczekuje od Wykonawcy:

 1. dostarczenia pisemnej opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego;
 2. Biegły Rewident zobowiązany będzie do stałej i aktywnej współpracy z Zarządem Spółki oraz pracownikami Spółki na wszystkich etapach przeprowadzanego badania (w tym na etapie sporządzania Opinii), a w szczególności do sporządzenia harmonogramu pracy własnej i raportowania stanu jego wykonania;
 3. w przypadku wystąpienia uwag i spostrzeżeń wynikłych w trakcie badania w tym porad i zaleceń w zakresie rozwiązywania ewentualnych problemów zidentyfikowanych w trakcie badania wstępnego i ostatecznego najważniejszych wniosków z badania – przekazanie ich w formie Listu do Zarządu ,,OWOC ŁĄCKI KONCENTRATY  Sp. z o.o. w Olszanie

    
Oferta powinna zawierać:

 1. Informację o oferencie, w tym: wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów, informację dotyczącą wysokości sumy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
 2. Opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego oferenta.
 3. Oświadczenie o spełnieniu przez oferenta (biegłego rewidenta) ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej Opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
 4. Cenę (cena netto+ podatek VAT = cena brutto) za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej Opinii o badanym sprawozdaniu finansowym i za doręczenie ww. dokumentów oraz za ewentualne udzielenie wyjaśnień i udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
 5. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.
 6. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na porozumiewanie się przez Radę Nadzorczą i/lub Zarząd Spółki z oferentem za pomocą poczty elektronicznej wraz z podaniem adresu e-mail oferenta, w tym na otrzymanie tą drogą informacji o wynikach postępowania oraz zaproszenia do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie i miejscu.
 8. Wskazanie terminu związania oferenta ofertą: minimum 15 dni.Ofertę należy złożyć:

 1. w formie elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta na adres e-mail: biuro@ol-koncentraty.pl,
  lub
 2. w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego „OWOC ŁACKI KONCENTRATY Sp. z o.o. za lata 2023-2024” na adres: ,,Owoc Łacki Koncentraty Sp. z o.o. Olszana 270, 33-386  Podegrodzie lub w Sekretariacie Spółki – adres jak wyżej.                                                                                                

  Termin składania ofert: do dnia 20.10.2023 r. do godziny 15:00. Oferty złożone po upływie ww. terminu nie podlegają otwarciu ani ocenie (rozpatrywaniu). Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta nastąpi 23.10.2023 roku. O wyniku postępowania Zarząd Spółki w imieniu Rady Nadzorczej powiadomi wybranego Oferenta.


Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do:

 1. wyboru jednej z ofert wg swojego uznania, z zastosowaniem przewidzianych w postępowaniu kryteriów oceny,
 2. przedłużenia terminu składania ofert,
 3. wnoszenia do oferentów – przed rozstrzygnięciem postępowania – o udzielenie ewentualnych wyjaśnień, co do treści złożonych ofert,
 4. unieważnienia zaproszenia (ogłoszenia) bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaru Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu: "Wdrożenie innowacyjnego procesu i produktu, usprawnienie oczyszczania ścieków i wykorzystanie energii słonecznej" współfinansowania jest ze Środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "WSparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.