Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki

Rada Nadzorcza
Owoc Łącki Koncentraty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

zaprasza

uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki Owoc Łącki Koncentraty Sp. z o.o., Olszana 270, 33-386 Podegrodzie za rok obrotowy 2021.

Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 wraz z kontrolą zobowiązań podatkowych oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego o tym, czy sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 jest prawidłowe oraz rzetelne i czy jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak również wynik finansowy badanej Spółki.

Oferty proszę przesyłać do 31.10.2021 r. na adres mailowy: koncentraty@owoclacki.pl

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaru Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu: "Wdrożenie innowacyjnego procesu i produktu, usprawnienie oczyszczania ścieków i wykorzystanie energii słonecznej" współfinansowania jest ze Środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "WSparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.