Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły znajdziesz poniżej.

[Administrator danych osobowych] My – OWOC ŁĄCKI KONCENTRATY SP. Z O.O. z siedzibą w Olszanie, 33-386 Podegrodzie Olszana 270, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000824792, posiadająca NIP: 734-35-79-115 oraz REGON: 385350701, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

[Potrzeba przekazania danych] Przekazanie przez Ciebie danych jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy.

[Cele i podstawy przetwarzania] Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach:

 • w celu wykonania i na podstawie zawartej z nami umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO1)
 • w celu wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego związanego z obowiązkami księgowymi i podatkowymi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • w celach kontroli i optymalizacji prowadzonych przez nas procesów gospodarczych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • w celach realizacji audytów przez podmioty z nami współpracujące i certyfikujące, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

[Kategorie danych, które przetwarzamy] Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

 • imię i nazwisko
 • nr NIP
 • nr REGON
 • adres prowadzonej działalności gospodarczej
 • PESEL (dot. rolników ryczałtowych)
 • adres e-mail
 • nr telefonu
 • nr rachunku bankowego
 • historia dostaw/zamówień
 • dane identyfikacyjne osób, przy pomocy których prowadzisz swoją działalność

[Odbiorcy danych] Twoje dane osobowe możemy udostępnić:

 • naszym podwykonawcom – firmom informatycznym, które zapewniają działanie naszych systemów informatycznych, firmie zajmującej się ochroną mienia, w celu identyfikacji osób trzecich wchodzących na teren zakładu, przewoźnikom, którzy dostarczają zamówienia na nasze zlecenie, podmiotom pośredniczącym w dokonywanej przez nas wymianie handlowej,
 • firmom księgowym i audytorskim, które mogą uzyskać wgląd w dokumentację finansową naszej firmy, w celach kontrolnych i pomocy nam w optymalizacji procesów gospodarczych,
 • organom państwa – o ile posiadać one będą podstawę prawną do żądania od nas udostępnienia Twoich danych osobowych,
 • firmom prawniczym, likwidatorom szkód – w przypadku konieczności dokonania analiz dokumentacji z Tobą związanej i konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

[Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych] Nasi pracownicy używają telefonów działających w ramach systemów Android i iOS, w związku z tym dane Twoje i Twoich pracowników (imię i nazwisko oraz nr telefonu) mogą być zapisywane na serwerach firm Google i Apple znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

[Okres przechowywania danych] Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy przez okres 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku z tytułu wykonanej umowy, tj. do czasu przedawnienia roszczeń podatkowych.

[Przysługujące Ci prawa]
Masz prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
3) usunięcia danych: jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać abyśmy je usunęli.
4) ograniczenia przetwarzania: możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, abyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
5) sprzeciwu wobec przetwarzania: 1) masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego; jeżeli skorzystasz z tego prawa – przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tym celu, 2) masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni; musisz wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania, którego dotyczy sprzeciw; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6) przenoszenia danych: masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś/aś; możesz zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
7) skargi do organu nadzorczego: jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

Aby wykonać swoje prawa, możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: koncentraty@owoclacki.pl lub udać się do naszej placówki pod adresem: 33-386 Podegrodzie Olszana 270. Przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli odpowiednio Cię zweryfikować, aby ustalić kim jesteś.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaru Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja mająca na celu: "Wdrożenie innowacyjnego procesu i produktu, usprawnienie oczyszczania ścieków i wykorzystanie energii słonecznej" współfinansowania jest ze Środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "WSparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.